Välkomen

Välkomen!
Denna blogg kommer att handla om lite av varje.

Mb Bechterew

Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Mb Bechterew.


Definition: Kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst engagerar SI-leder, kotpelare samt costovertebralleder, men kan också engagera perifera leder. Mb Bechterew (synonym är Pelvospondylit resp Ankyloserande spondylit) ingår i gruppen Spondartriter som innebär inflammatorisk ledsjukdom som engagerar ryggen. Sekundära former av spondartriter kan förekomma vid ulcerös kolit, mor­bus Crohn, psoriasisartrit m.fl. Ibland även vid samtidig ledgångsreumatism hos barn.
Orsak: Okänd. Hereditär faktor. Över 90% av Bechterewpatienterna tillhör HLAB27-vävnadstyp (serumprov) -vilket 15% av befolkningen i Sverige också gör. Det krävs ytterligare någon, idag okänd, faktor för sjukdomsdebut. Insjuk­nande/debut vanligast kring 20- i regel före 40 års ålder. Män drabbas 3 x oftare än kvinnor.
Symtom: Diffus värk och stelhet -smygande debut, smärta särskilt under efternat-ten. Värken ökar sakta och ger en inskränkt rörlighet. Börjar i regel kring länd-ryggen/glutealregion, sprider sig upp efter bröstrygg och nacke. Morgonstelhet, försämring efter vilopauser. Värken lindras ibland av aktivitet. Även övriga leder i kroppen kan engageras. Kan även vara debutsymtom (framförallt höft- och knä­leder, även sternokostala leder, mellan manubrium och corpus sterni, sternoklavi-kulära leder). Värk i ligamentfästen (entesopatier, t.ex. plantarfascit). Sidoväxling med inslag av huggande smärtor över sakroiliacaregionen. Allmänsymtom med viktminskning och trötthet.Misstänkt Bechterew om en man < 40 år vaknar frampå morgontimmarna med värk > 3 mån och påtaglig stelhet i ryggen där symtomen förbättras under aktivitet. Prostatit, irit, tarminfektioner och psoriasis är ofta sammankopplade med Bechte-rews sjukdom.
Status: Nedsatt rörlighet i rygg, bröstkorg, ofta öm över sakroiliakalederna. Ib­land perifera ledengagemang, t.ex. artriter runt bröstbenet. Minskad sidorörlighet i övergång bröst- ländrygg är ett tidigt tecken. Ibland jämnsvullet finger eller tå.
Differentialdiagnos: Andra spondartriter (psoriasisartrit, reaktiv artrit, artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom eller enteroartrit), lumbago, rygginsufficiens, spon­dylos.
Utredning: Nydebuterad sjukdom bör bedömas av reumatolog. För bedömning utav rörligheten på standardiserat sätt finns schabloner (bra att ha hjälp av en sjukgymnast). Följ rörlighet i bröstkorgen vid inspiration (omkretsen i höjd med fjärde revbensinterstitiet ökar normalt minst 4 cm). Mät rörlighet mel­lan spinalutskotten på C7-S1 (Schoberts test) vid upprättstående resp. framåtböj-ning. Ökar normalt ca 10 cm, men hos Bechterewsjuka endast någon cm. Röntgen: slätröntgen ländrygg (det kan ta flera år innan de röntgenologiska förändringarna visar sig), ev. MRT eller CT av sakroiliakaleder och ländrygg med frågeställning spondylit- sakroilit (MRT/CT kan visa tidiga förändringar i sakroiliacaleder men tillför annars ingen ytterligare information). Efter ett antal år så ombildas kotorna till att bli mer fyrkantiga och bilden påminner alltmer om bambu. Den kliniska bil­den, hereditet jämte röntgenologiska bedömningarna ger diagnosen. Ev anamnes/ tecken på prostatit, irit, tarminfektioner, psoriasis? (associerade med Mb Bech­terew).
Lab: Hb, SR, CRP, Lpk, TPK (parametrarna för att bedöma graden av inflam­mation). HLAB27 provtagning är inte nödvändigt (positiv hos 90% av Bechte-rewpatienterna och 15% av befolkningen- prov för HLAB27 har knappast plats i primärvården. ).

Källa/  http://www.praktiskmedicin.com